Skip to main content

O súťaži

Vyhlasovateľ súťaže:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Hlavný organizátor súťaže:
ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava

Termín a miesto súťaže:

29. a 30. november 2024 v ZUŠ Jána Albrechta, Bratislava

Organizačné pokyny

 • Uzávierka prihlášok do 30. septembra 2024 (vrátane)

 • Účastnícky poplatok: 13 € za každého súťažiaceho v zoskupení a 13 € za jedného zodpovedného pedagóga za zoskupenie. V prípade, ak je pedagóg zodpovedný za viacero zoskupení, platí účastnícky poplatok len raz. (V prihláške bude možné uviesť aj mená ďalších pedagógov pripravujúcich žiakov v zoskupení)

 • Účastnícky poplatok treba uhradiť do 30. septembra 2024.

  • IBAN: SK77 7500 0000 0000 2583 3543
  • variabilný symbol: 112024

  Do správy pre adresáta prosíme uviesť názov vysielajúcej ZUŠ, aspoň jedno meno súťažiaceho zo zoskupenia a meno zodpovedného pedagóga.

 • V prípade odhlásenia sa zo súťaže po termíne uzávierok prihlášok, tj. po 30. septembri 2024, poplatok nebude vrátený.

 • Prihlásiť sa na X. ročník súťaže bude možné výhradne vyplnením elektronickej prihlášky, ktorú nájdete tu.

 • Náklady na nocľah a cestovné hradí vysielajúca organizácia. V prípade záujmu môže ubytovanie odporučiť organizátor súťaže.

 • Pri prezentácii sa súťažiaci preukáže dokladom preukazujúcim dátum narodenia (preukaz poistenca, rodný list, občiansky preukaz).

 • Obed a občerstvenie v deň súťaže hradí usporiadateľ pre prihlásených súťažiacich a jedného zodpovedného pedagóga za zoskupenie. Obedy pre ďalších záujemcov sa budú dať doobjednať za poplatok.

Súťažné podmienky

 • Zúčastniť sa môžu komorné zoskupenia žiakov ZUŠ v rôznych kombináciách akustických nástrojov, spevu, v štvorručnej až osemručnej hre na jednom alebo dvoch klavíroch. K dispozícii je aj spinet s tónovým rozsahom C – f3. Súťažiaci nesmie byť žiakom konzervatória, ani iného typu vyšších umeleckých škôl. Účinkovanie pedagóga v komornom zoskupení, ako aj použitie elektronických nástrojov a ozvučovacej techniky sa vylučuje.

 • Povolený počet žiakov v komorných zoskupeniach je 2 až 9.

 • Súťažná prehliadka je jednokolová.

 • Súťažný repertoár tvoria minimálne dve skladby. Jedna z nich je povinne z obdobia baroka, prípadne staršieho obdobia. Druhá skladba, prípadne viac skladieb z kategórie vážnej hudby, sú ľubovoľné.

 • Je možné hrať transkripcie skladieb, avšak nie je vhodné hrať skladby prepísané pre komorné zoskupenie z pôvodne orchestrálneho, operného, oratoriálneho diela a pod.

 • Vekové kategórie a časové limity:

  I. kategória: rok narodenia 2013 a mladší, 3 – 5 minút
  II. kategória: rok narodenia 2009 a mladší, 5 – 7 minút
  III. kategória: rok narodenia 2005 a mladší, 7 – 10 minút
  IV. kategória: rok narodenia 2004 a starší, 9 – 12 minút

  Zadelenie do jednotlivých kategórií podmieňuje vek najstaršieho účastníka v komornom zoskupení.

  V prípade nedodržania podmienok repertoáru alebo časového limitu môže byť zoskupeniu znížené hodnotenie.

 • Súťažné zoskupenia, ktoré dosiahnu potrebný počet bodov, budú hodnotené v pásmach: zlaté, strieborné a bronzové.

 • Ďalej budú udelené:

  • Špeciálna cena predsedu poroty Mgr. art. Petra Zajíčka, ArtD. pre vybraného interpreta
  • Cena EMCY Slovakia za objavnú dramaturgiu
  • Cena pre najúspešnejšieho pedagóga.

Súťažné podmienky:

Ak ste nenašli informácie ohľadom celoslovenskej súťaže Musica Camerata Ján Albrecht? V tom prípade nám neváhajte napísať. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky: